Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEDNOTNÉ POVELY

Nástup psovoda a hlášení

1. Před zahájením akce dává vedoucí akce nastoupit psovody se psy do vhodného nástupového tvaru. Pes na vodítku sedí u levé nohy psovoda, psovod drží vodítko v levé ruce.

2. Psovod se psem se hlásí rozhodčímu při začátku a ukončení každého oddílu. Pes na vodítku sedí vedle jeho levé nohy. Psovod podává hlášení v základním postavení, vodítko drží v levé ruce. U zkoušky ZVV 2 a vyšších může být pes bez vodítka.

3. Psovod se představuje příjmením a uvádí jméno psa a oznamuje zahájení nebo ukončení zkoušené disciplíny.

Povelová technika pro činnost psa

1. Povely pro jednotlivé cviky nebo jejich části určuje zkušební řád a psovod je povinen je používat.

2. Povely dává psovod psu na pokyn rozhodčího, pokud ZŘ neurčuje jinak.

3. Opakování povelu, kromě cviků, kde to zkušební řád výslovně povoluje, snižuje, případně anuluje bodové hodnocení.

4. Za opakování povelu se rovněž považuje setrvání psovoda v poloze povelu, různé úkroky, posunky nebo jiné působení na psa.

5. Chválení psa je povoleno pouze po ukončení cviku (1x krátce po cca 3vt. prodlevě), pes i psovod v základním postoji.

6. Povely pro činnost psa rozdělujeme na povely zvukové (zkratka Z) a na povely posunkové (zkratka P).

7. Při cvicích dává rozhodčí psovodovi pokyn k provedení cviku, i dílčích výkonů ve cviku a to tak, aby neovlivňoval činnost psa.

Povely pro činnost psa

1. Podle zásady o rozdílnosti používané povelové techniky pro jednotlivé cviky se povely rozlišují na:

a) zvukové

b) posunkové - pes u nohy psovoda

c) posunkové - pes před psovodem.

2. Stopa:

a) hledej, stopa.

3. Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka:

a) k noze

b) lehký úder levou rukou na stehno.

4. Přivolání psa s usednutím před psovoda:

a) ke mně.

5. Přivolání psa s připojením nebo usednutím k noze psovoda:

a) k noze

b) lehký úder levou rukou na levé stehno.

6. Polohy psa při klidu psovoda:

a) lehni

b) mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu

c) ze vzpažení pravou paži připažit předem

a) vstaň

b) mírné pokrčení v kolenou

c) zdvihnout do pasu před sebe poloohnutou pravou paži dlaní nahoru

a) sedni

b) lehký úder levou rukou na levé stehno

c) předpažit pravou paži do výše oka dlaní vpřed.

7. Ponechání psa na místě za pohybu psovoda v poloze:

a) sedni

a) lehni

b) mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu

a) stůj

b) levou rukou dát dlaní před čenich psa.

8. Aport volný:

a) aport (přines)

b) ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu.

9. Aport skokem nebo šplhem:

a) vpřed (hop), aport (přines).

10. Skok vysoký nebo šplh:

a) vpřed (hop), při požadovaném zpětném skoku zpět.

11. Kladina:

a) vpřed, při požadovaném zpětném překonání kladiny zpět.

12. Štěkání psa na povel:

a) štěkej

b) ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa

c) ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu.

13. Plížení psa:

a) plaz

c) komíhání pravé ruky nalevo a napravo přes sebou ve výši boků.