Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkouška malých plemen prvního stupně (ZMP 1)
Kritéria pro zkoušky ZMP 1
1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu neb stupně zkoušky
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.
Náplň zkoušky ZMP 1, dosažitelné body
1. S t o p a:
podle ZVV 1                                                                               100    (75)
2. P o s l u š n o s t:
podle ZVV 1                                                                                100    (75)
3. S p e c i á l n í   p r v k y:
a) rozlišování předmětů psovoda
- první úspěšný pokus                                                                 ZP 10
- druhý úspěšný pokus                                                               ZP 10
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda                                   ZP 20
c) vyhledání předmětů psovoda
- 3 předměty (po 5 bodech)                                                         ZP 15
- ovladatelnost psa                                                                     ZP    5
d) hlídání předmětu psovoda                                                         Z 20
e) samostatná činnost psa                                                 Z 20        100    (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec. cviky)                                     300 (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZMP 1
1. Poslušnost
Skok vysoký - výška překážky 50 cm.
Skok šplhem - výška překážky 160 cm.
2. Rozlišování
Povel „PŘINES“. Provádí se ihned po skončení stopy, velikost je max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu,který dobře pohlcuje pach (hadr,filc,molitan a pod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén kde se rozlišování provádí musí být přehledný. Pes nemá předměty hledat ale rozlišovat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání- řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu,t.j. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy, při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět.
Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od čtyř cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka). 
Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím.
3. Vyhledání předmětů
Povel „HLEDEJ-APORT“. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 5 minut. Čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.
Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí psovod dle pokynů rozhodčího tři vlastní předměty. Psovod nesmí vstoupit do vyhraženého prostoru. Prostor se vytyčí.
Předměty jsou o velikosti 5x5x2 cm, jeden je z textilu, filcu a druhý ze dřeva. Třetí předmět je svazek klíčů - min.3 klíče (nesmí u nich být klíčenka, přívěšek a pod.).
Pokud to podmínky dovolí,tak se pro každého psa se vytyčí jiný prostor pro vyhledání -stejné podmínky pro všechny.
Při rozmístnění předmětů ve vytyčeném prostoru je pes psovoda v úkrytu. Psovod si může zvolit stranu čtverce - základnu, odkud bude vysílat psa. Na této základně se může pohybovat ale nesmí ji opustit. Prostor, kde se vyhledání provádí musí být přehledný a bez vysokého porostu.
V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely „Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytyčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přinesení aportu může dát psovod načichat z igelitového pytlíku pach z kontrolních předmětů. Po nalezení předmětu musí se pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět -provedení jako při "Aportu"
4. Vyhledání ztraceného předmětu
Povel „HLEDEJ-APORT“. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl.Na další pokyn se zastaví, dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Provádí se na vzdálenost 50 kroků, čas na přinesení předmětu je 2 minuty. V terénu, kde se vyhledání provádí se projdou psovodi se psy – z důvodu stejných podmínek pro všechny psovody. Vyhledání se provádí na stejném místě. Při kladení předmětu jde psovod se psem na vodítku pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti.Jako předmět musí být použita peněženka (o max. rozměru 100 cm2) nebo klíče v klíčence předání předmětu se provádí jako předání aportu.
5. Hlídání předmětu psovoda
Povel „HLÍDEJ-APORT“. Prováděcí pokyny na místě, které určí rozhodčí odloží psovod psa, položí před něj svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu. Jako předmět nesmí být použita hračka psa, krmivo a nebo výstroj psa. Předmětem by měla být např.: taška, část oděvu psovoda, a pod.
Provedení cviku se dělí na tři části:
a) chování psa vůči osobě která prochází okolo psa ve vzdálenosti 5 kroků, aniž by projevovala zájem o psa a nebo o předmět
b) ostražitost psa, kdy pomocník na psa mluví a snaží se jej od předmětu odlákat odhozením aportu, nabídnutím krmiva a pod.
c) aktivní obrana předmětu a útok na pomocníka,když se pomocník snaží předmět uchopit a nebo odkopnout.
V prvé části cviku nesmí pes projevovat agresivitu štěkáním nebo napadáním pomocníka.
V druhé části má pes projevovat ostražitost vrčením, štěkotem nebo náznakem útoku. Nemá však osobu napadat a nebo odejít od předmětu.
V závěru cviku musí pes na počínání pomocníka odpovědět útokem, který přestává v okamžiku, kdy se pomocník zastaví a nesnaží se již předmět odebrat a nebo jej odkopnout.
Jakmile pomocník zůstane klidně stát, musí se pes vrátit k předmětu tento dále hlídat a pomocníka nechat odejít. Pes zůstává dále hlídat předmět až do příchodu psovoda, který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se k psu.
Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou.
6. Samostatná činnost psa
Psovod připoutá psa vodítkem o délce 1m k úvaznému kolíku ( úchyt na vodítku navlékne na kolík) a odejde do úkrytu asi 20 kroků od psa. Za jednu minutu po ukrytí psovoda, přejde kolem uvázaného psa ve vzdálenosti asi 5 kroků dvakrát pomocník, aniž by psa svým chováním nějak dráždil (vždy jde asi 10 kroků za psa, provede čelem vzad a jde zpět) Na pokyn rozhodčího přichází pomocník přímo ke psu s úmyslem psa odvázat a odvést. Při tom může na psa slovně působit. Pes má při cviku náhubek.